Dlaczego warto wybiera? polskie produkty => Jak pozna? polski produkt => Wątek zaczęty przez: StanAdam w Październik 06, 2015, 04:43:52 pm

TytuĹ‚: Aplikacja na telefony komórkowe "Polskie Marki" dla patriotów gospodarczych
Wiadomość wysłana przez: StanAdam w Październik 06, 2015, 04:43:52 pm
Witajcie, pisz? do Was jako jeden z twórców strony, która zawiera katalog firm z ró?nych bran?, nale??cych do polskich w?a?cicieli (www.wspieramrozwoj.pl) oraz aplikacji na telefony komórkowe „Polskie Marki”, która pozwala na bie??co sprawdza?, czy kupuj?c dany produkt, czy te? us?ug?, wspieramy polskiego przedsi?biorc?.

Jeste?my polskimi patriotami, wierzymy, ?e jednym ze sposobów wyra?enia naszych warto?ci jest tak?e wsparcie rodzimych firm.
Obecnie prowadzimy kampani? crowdfundingow?, która ma na celu pozyskanie pieni?dzy na modernizacj? aplikacji „Polskie Marki”. Zmiany, które chcemy wprowadzi?, b?d? bardzo korzystne dla u?ytkowników, nie ukrywamy jednak, ?e ich wprowadzenie jest dla nas kosztowne. Chodzi mi?dzy innymi o dodanie mo?liwo?? sczytania kodu kreskowego produktu za po?rednictwem aparatu w telefonie, aby zidentyfikowa? czy nale?y on do polskiego w?a?ciciela, czy te? mo?liwo?? wyszukiwania kategorii produktów poprzez wpisanie has?a np. „musztardy”.

Jak mo?na nam pomóc? Przede wszystkim przekazuj?c dowoln? kwot? pieni??n? na projekt „Polskie Marki 2.0” na platformie wspieram.to. Oczywi?cie ka?da Wasza wp?ata oznacza otrzymanie okre?lonej nagrody od Nas :)

Poza tym, zale?y nam na tym, aby o naszych dzia?aniach i zbiórce dowiedzia?o si? jak najwi?cej osób. B?dziemy bardzo wdzi?czni, je?li zechcesz zosta? cz??ci? naszego projektu, poprzez poinformowanie o nim swoich znajomych.

Za wszelkie udzielone nam wsparcie bardzo dzi?kujemy! Razem wspierajmy polsk? przedsi?biorczo?? :)

Szczegó?y dotycz?ce zbiórki:

https://wspieram.to/projekt/5419/polskie-marki-20-aplikacja-dla-swiadomych-konsumentow  (https://wspieram.to/projekt/5419/polskie-marki-20-aplikacja-dla-swiadomych-konsumentow)- link do zbiórki.

https://www.facebook.com/events/1034614496578950/ (https://www.facebook.com/events/1034614496578950/) - nasza zbiórka na Facebooku.

http://wspieramrozwoj.pl/artykul/91/Crowdfunding-dla-aplikacji-Polskie-Marki (http://wspieramrozwoj.pl/artykul/91/Crowdfunding-dla-aplikacji-Polskie-Marki) - dok?adniejsze informacji na temat zbiórki z naszej strony.